5W-1H

Blog viết bài dạng trả lời câu hỏi  : What, Where, When, Why, Who và How

Tham khảo kỹ thuật viết content dạng 5W-1H :
  • https://vietbaixuyenviet.com/5w1h-la-gi
  • https://marketingai.admicro.vn/5w1h-la-gi
Comments