Báo giá gỗ tự nhiên ốp tường

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN CÀ CHÍT

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Cà chít 15 90 900 /1200 730,000
2 Ván sàn Cà chít 15 90 750 700,000
3 Ván sàn Cà chít 15 90 600 670,000
4 Ván sàn Cà chít 15 90 450 640,000
Phụ kiện ốp tường  

STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len cà chít 15 90 1850 125.000
2 Len cà chít ghép 15 90 1850 115.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN GIÁNG HƯƠNG

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn gỗ Hương 15 90 900 / 1200 1,600,000
2 Ván sàn gỗ Hương 15 90 750 1,550,000
3 Ván sàn gỗ Hương 15 90 600 1,480,000
4 Ván sàn gỗ Hương 15 90 450 1,400,000
Phụ kiện ốp tường      

STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len Giáng Hương 15 90 1850 190.000
2 Len Giáng Hương - FJ 15 90 1850 170.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN CĂM XE

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Căm xe  15 90 900 950.000
2 Ván sàn Căm xe  15 90 750 920.000
3 Ván sàn Căm xe  15 90 600 900.000
4 Ván sàn Căm xe  15 90 450 870.000
Phụ kiện ốp tường


STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len căm xe 15 90 1850 150.000
2 Len căm xe - FJ 15 90 1850 135.000
3 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
4 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN CHIU LIU

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Chiu liu  15 90 900 1,090,000
2 Ván sàn Chiu liu  15 90 750 1,060,000
3 Ván sàn Chiu liu  15 90 600 970,000
4 Ván sàn Chiu liu  15 90 450 890,000
Phụ kiện ốp tường
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len chiu liu 15 90 1850 155.000
2 Len chiu liu - FJ 15 90 1850 135.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 14 80 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ TỰ NHIÊN GỖ ĐỎ

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 900 1.650.000
2 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 750 1.600.000
3 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 600 1.550.000
4 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 450 1.500.000
Phụ kiện ốp tường
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len Gõ đỏ solid 15 90 1850 190.000
2 Len Gõ đỏ - FJ 15 90 1850 170.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TƯỜNG
GỖ SỒI TRẮNG

 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Sồi 15 90 900 820,000
2 Ván sàn Sồi 15 90 750 790,000
3 Ván sàn Sồi 15 90 600 760,000
4 Ván sàn Sồi 15 90 450 710,000
Phụ kiện ốp tường      

STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len sồi trắng 15 90 1850 145.000
2 Len sồi trắng - FJ 15 90 1850 135.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000
Comments