CSS

Bộ Chọn CSS :


Thuộc tính CSS

Tóm tắt 1 số thuộc tính :

overflow: giá trị [visible, hidden, scroll, auto, inherit]; 
color: giá trị [mã màu-tên màu-Giá trị rgb,inherit] ;
background: giá trị [fixed scroll,mã màu-tên màu-Giá trị rgb,url(đường dẫn hình),left right top bottom px %,repeat-x repeat-y repeat no-repeat,   ];
background-attachment: Giá trị [fixed scroll];
background-color: Giá trị [mã màu-tên màu-Giá trị rgb ];
background-image: Giá trị [url(đường dẫn hình)];
background-position:Giá trị [left right top bottom px %];
background-repeat: Giá trị [repeat-x repeat-y repeat no-repeat];
vertical-align: giá trị [Khoảng cách,baseline,sub,super,top,text-top,middle,bottom,text-bottom,inherit];


Comments